Característiques del centre

L'alumnat

El nostre alumnat és el centre de l’aprenentatge en els tallers multinivell organitzats per intel·ligències múltiples i internivells a l’ESO.

El treball

Fem treball cooperatiu amb l’alumnat en els projectes plurilingües de 8 hores a la setmana fonamentats en el mètode AICLE i ABP (aprenentatge basat en problemes).

Vincle emocional

Les emocions i les motivacions treball de la resiliència i del vincle emocional entre tutor i alumnat a la tutoria.

Personalització de l'aprenentatge

En les diferències individuals personalitzem l’aprenentatge quant a capacitats, relacions interpersonals i intrapersonals, habilitats, interessos i motivacions.

L'esforç

Premiem l’esforç del treball diari a través del carnet per punts i les sortides premi trimestrals.

L'avaluació

És una eina d’aprenentatge en l’ús de rúbriques com a eina d’avaluació, autoavaluació i coavaluació.

Connectem coneixements

Fem treball competencial en el treball globalitzat per a l’adquisició de competències bàsiques per a la vida: aprenentatge útil, significatiu i transferible.


PERSONALITZACIÓ DE L’APRENENTATGE per...

Garantir la igualtat d’oportunitats de l’alumnat.

Reflexionar permanent per la millora.

Fomentar l’aprenentatge significatiu de l’alumnat.

 

PROJECTE EDUCATIU: saber, saber fer, saber estar i conviure.

 

 


 

EL PROFESSORAT

(Habilitats i estratègies organitzatives)


Ha de ser capaç de...

L’ALUMNAT...

 quines experiències viu?

 


EINES, ESTRATÈGIES, ACTIVITATS

 

 

Personalització de l’aprenentatge en relació als interessos, habilitats , motivacions de l’alumnat i experiències intrapersonals.

...promoure que hi hagi prou oferta d’IM (intel·ligències múltiples) en les tallers multinivell a ser possible que contempli els interessos de l’alumnat.

 

 

...programar activitats de treball cooperatiu.

 

...oferir diferents opcions a l’alumnat a l’hora de presentar un treball.

 

... oferir activitats diverses per treballar un contingut a partir d’un ventall ofert pel professorat.

... Acompanyar i orientar l’alumnat en la descoberta d’un mateix i en la seva orientació professional.

...Oferir diversitat d’activitats per interessos de l’alumnat.

...................................................

...pot triar un taller internivells cada curs relacionat amb la IM que destaca.

 

... pot triar el rol a desenvolupar en un treball cooperatiu.

 

...pot  triar un mitjà d’expressió a l’hora de realitzar una tasca. (Aprenentatge vivencial)

 

...Té l’oportunitat de participar en activitats de descoberta d’un mateix i de cara a la seva orientació professional.

... pot triar una activitat per assolir un contingut (diferents contextos d’aprenentatge).

................................................

Gust per la lectura

Treball per projectes.

Tallers multinivell Tastets d’ofici

Itineraris

Tastets de batxillerat

.

Personalització de l’aprenentatge en relació a les capacitats intel·lectuals.

...Graduar el nivell de dificultat de les tasques de l’alumnat.

...Treballar del concret a l’abstracte i del proper al més llunyà.

...Oferir activitats d’ampliació i de reforç de continguts.

...Avaluar l’alumnat en funció de les seves capacitats i punt de partida.

....Utilitzar rúbriques i portafolis per graduar i comunicar els objectius competencials finals de l’alumnat. Adaptar la rúbrica en funció de les necessitats educatives de l’alumnat.

...Proporcionar estratègies d’aprenentatge diverses (visuals, auditives, ...)

...proporcionar i comunicar activitats i estratègies que facilitin la transferència del coneixement a la vida real.

.......................................................

... pot fer les activitats en funció de les seves capacitats.

... pot relacionar els continguts més coneguts i  propers amb els més llunyans i abstractes.

... reforça o amplia continguts en funció de les seves necessitats.

... usa rúbriques i portafolis per  conèixer i saber on ha d’arribar sense que sigui una fita fora del seu abast.

... Tria activitats en funció de les seves capacitats d’aprenentatge.

... coneix i aplica els coneixements de l’escola a la vida real.

 

...............................................

Treball per Projectes

Rúbrica

Portafolis

Personalització de l’aprenentatge en relació a les habilitats socials i les relacions interpersonals.

Personalització de l’aprenentatge en relació a la diversitat social i cultural.

...Facilitar el desenvolupament d’activitats d’ensenyament-aprenentatge en agrupaments inclusius i heterogenis.

... Facilitar el desenvolupament d’activitats d’ensenyament-aprenentatge en grups cooperatius.

 

...Facilitar la creació de vincles afectius entre el professorat i alumnat.

....................................................

 

...pot triar una parella, el grup, no pot triar res   a l’hora de fer equips de treball.

... Desenvolupa les capacitats de treballar en equip: empatia, respecte, col·laboració, responsabilitat, implicació i lideratge, malgrat les diferències entre els iguals.

... Té l’oportunitat d’expressar com se sent, com viu i com es realitza dins l’entorn escolar, familiar i personal.

... pot triar una activitat (projecte, exercici, tasca, lectura...) per expressa la seva sensibilitat social i cultural.

Tallers multinivell Tutoria grupal

Tutoria compartida

Audi me

 

 El conte de la Gaia


Darrera modificació: dissabte, 29 de febrer 2020, 22:32