SIEI/USEE

Què és un SIEI?

Els suports intensius a l’escola inclusiva (SIEI) són suports que contribueixen a l'escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa, els quals requereixen al llarg de tota l'escolaritat mesures i suports intensius per poder relacionar-se, participar i aprendre.

Els professionals assignats a aquestes suports atenen entre 5 i 8 alumnes. Les seves funcions consisteixen en donar suport al professorat del grup ordinari, mitjançant l’elaboració de materials específics o adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat en les activitats generals del grup i la concreció d’estratègies per fer possible la seva participació en les activitats de l’aula ordinària. Així mateix, també realitzen activitats específiques, individuals o en grup reduït, quan els continguts i les competències a desenvolupar ho fan indispensable.


Com és el nostre SIEI?

  • El nostre SIEI atén principalment a alumnes amb Trastorns Generalitzats del Desenvolupament (TGD), Trastorns de l'Espectre Autista (TEA), Trastorns de Conducta o Trastorns Bipolars. 

Objectius

Els objectius dels SIEI són afavorir l’autonomia i l’equilibri personal i el desenvolupament d’habilitats socials. Les adaptacions que es fan per a cada alumne es determinen en el seu pla individualitzat. L’equip docent és qui estableix els criteris per a l’atenció i l’avaluació de cada alumne treballant de manera coordinada amb la comissió d’atenció a la diversitat.

Coordinació

  • Professorat implicat: orientadors/es, professors/es, educadora i vetlladora.

  • Serveis externs: EAP, CSMIJ, CRP, Hospitals de Dia, altres professionals o associacions

  • Comissió d’atenció a la diversitat. Reunió setmanal on es prenen decisions educatives respecte a la gestió i l’atenció dels alumnes i recursos de suport del centre.

  • Pares: comunicació freqüent mitjançant agendes, telèfon, e-mail i entrevistes.

Programació: Pla de suport individualitzat 

Un pla de suport individualitzat (PI) és una eina per a la planificació de mesures, actuacions i suports per donar resposta a situacions singulars i complexes de determinats alumnes.

Tots els alumnes del SIEI tenen un PI on s’especifiquen objectius i continguts curriculars, així com horaris i suports.

Aquest PI inclou l’adquisició de competències dels diferents àmbits curriculars (lingüístic, científic-matemàtic, sociocultural, tecnològic) així com de les competències transversals (comunicatives, metodològiques i personals).

Els alumnes aprenen a l’aula ordinària amb l’acompanyament d’una vetlladora, d’una educadora o d’una psicopedagoga, depenent del cas i de les necessitats de l’alumne.

Cada alumne del SIEI té assignat un tutor individual que l’atén de forma personalitzada i fa el seu seguiment al llarg de la seva escolarització al centre.

Darrera modificació: divendres, 15 de març 2019, 14:41