Carta de compromís educatiu

 

COMPROMISOS

 Per part del centre

 PROJECTE EDUCATIU

1. Facilitar una educació i formació que permeti a l’alumnat adquirir eines competencials per tal que pugui millorar la realitat que l’envolta,  créixer en autonomia, autoestima i procurant el seu benestar i felicitat a partir de la creació de vincles emocionals amb la comunitat educativa.

2. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne/a i vetllar pel respecte entre tots els membres de la comunitat educativa.

3. Informar la família durant el procés de preinscripció i matrícula del projecte educatiu, dels objectius, de les normes d’organització i funcionament del centre i la personalització de l’aprenentatge.

4. Informar la família que la llengua catalana és la llengua vehicular del centre (comunicacions família, reunions d’inici i finals de curs...) i que el centre aposta pel plurilingüisme en la franja de treball globalitzat (projectes i projects).

 

ACTIVITATS SINGULARS

5. Donar a conèixer la família les activitats singulars (gust per la lectura, treball globalitzat, plurilingüisme, optatives organitzades segons intel•ligències múltiples, tutories compartides/Escolta’m i entorn digital) que ens defineixen com a un centre d’innovació que pertany a la Xarxa de Centres d’Innovació de l’ICE UAB.


 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT

6. Informar l’alumne/a dels criteris que s’aplicaran per avaluar l’assoliment de les competències, fer-ne una valoració objectiva i qualitativa i explicar a la família els resultats de les avaluacions i preavaluació.

 

7. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients (PI, ràtios d’aula, desdoblaments o doblaments de professorat, PIM, reforç, aula d’acollida, aula oberta...) per personalitzar l’aprenentatge de l’alumne/a i mantenir-ne informada la família, sempre des d’una vessant inclusiva.


 

COMUNICACIÓ AMB LA FAMÍLIA

8. Mantenir comunicació regular amb la família:

a) informe d’hàbits de treball setmanal: les faltes d’assistència no justificades de l’alumne/a al centre, així com les de deures, actitud, material, retard, incidència i expulsió.

b) tutoria individual per trimestre –i quan s’escaigui en funció de les necessitats de l’alumnat-, per informar de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a.

ACTIVITATS D’AULA

9. Fomentar les activitats d’aula que siguin útils, vivencials i transferibles per l’assoliment de les competències bàsiques, fent ús del treball cooperatiu que afavoreixi la cohesió social entre l’alumnat i la seva autonomia de treball. Despertar el pensament crític i democràtic.

10. Fomentar l’entorn digital entre l’alumnat, professorat i famílies per tal de millorar l’assoliment de la competència bàsica digital i promoure l’ús d’aquestes eines TIC per al treball cooperatiu i en xarxa de tota la comunitat educativa.

 

Per part del la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill/a i desenvolupar i afavorir les complicitats que són necessàries per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Instar el fill/a a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4. Vetllar perquè el fill/a compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, sortides pedagògiques, i també faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5. Ajudar el fill/a a  organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6. Adreçar-se directament al tutor/a amb cita prèvia per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació a la formació i seguiment del fill/a.

7. Facilitar al tutor/a les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.

8. Atendre en un termini raonable (cal concretar-lo amb cada família d’acord amb les seves possibilitats) les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9. Adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar del fill/a.

10. Informar el fill/a del contingut d’aquests compromisos.

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si s’escau, el contingut, en el termini d’1 any.

12. Acceptar l’intercanvi d’informacions amb altres professionals externs al centre en relació a l’alumnat.

13. Informar les famílies que tenen en l’AMPA el seu organisme de representació.

14. Acceptar el projecte educatiu, les normes d’organització i funcionament del centre, la gestió de l’atenció a la diversitat, així com les activitats singulars.

15. Vetllar per una adequada alimentació, higiene i hàbits de descans del seu fill/a.

16. Garantir que el seu fill/a assisteixi al centre amb el material necessari per a desenvolupar la seva tasca acadèmica (ordinador, carregador, llibreta, estris per a escriure, flauta, material de dibuix, xandall per a educació física...).

17. En cas de dificultat de pagament de la quota de material, comprometre’s a venir al centre per a acordar una solució.

18. Vetllar per tal que els alumnes assisteixin a classe adequadament vestits.

 


Darrera modificació: dimarts, 15 de gener 2019, 19:55