Informació FP

INFORMACIÓ PAU 2021 Alumnat Grau Superior curs 2020-2021 >Actualitzat a 24/04/2021

INFORMACIÓ PAU 2021 Alumnat Grau Superior curs 2020-2021 >Actualitzat a 24/04/2021

de Alex Pineo -
Número de respuestas: 0

INFORMACIÓ ALUMNES DE 2n CURS DE GRAU SUPERIOR per pujar nota a les PAU 2021

Procés voluntari pels Titulats Tècnics de Cicles Formatius de Grau Superior, per tal de pujar nota (a les PAU) per accedir a la universitat. 

Els titulats tècnics de Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior, poden accedir a la universitat directament i sense obligació de fer cap prova. La seva nota d’accés és la qualificació mitjana obtinguda en el cicle (entre 5 i 10 punts) i té validesa indefinida.

Per accedir a algun estudi de Grau, aquests estudiants poden millorar la nota d’accés si s’examinen de matèries de modalitat de batxillerat vinculades als estudis universitaris que desitgin cursar. Per això, voluntàriament, igual que els estudiants de batxillerat i els estudiants procedents de sistemes educatius estrangers, poden fer exàmens de la fase específica de les PAU.

Calendari del procés

Període de MATRÍCULA, del divendres 14 al dijous 27 de maig de 2021

L’alumne/a haurà de consultar el lloc d’examen al portal d’accés a la universitat https://accesuniversitat.gencat.cat ".

- PROVESdimarts 8, dimecres 9, dijous 10 i divendres 11 de juny de 2021

- Publicació RESULTATSdivendres 25 de juny de 2021.

Tota la informació sobre la la matrícula, dates, proves, .. per l'alumnat de CFGS a  >> portal d’accés a la universitat << i >>  Sóc estudiant de cicles formatius  <<. Més informació també a " Canal Universitats ". 

I, en aquest enllaç " informacio_preinscripcio_universitaria_2021 " trobareu informació de la preinscripció universitària a les set universitats públiques de Catalunya i la universitat privada Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

IMPORTANT - INFORMACIÓ ALUMNES DE L'INSTITUT LA PINEDA 

- Per validar els i les alumnes que poden accedir a les proves de la part específica de PAU, els Instituts han d’acreditar per cadascun què, " aquests estan en disposició de superar tots els mòduls del cicle", en la data límit mitjançant un certificat que lliuraran a l'Oficina d’Organització de Proves d’Accés a la Universitat.

- Durant el període de matrícula l'Oficina de les PAU comunica als Instituts l'alumnat que l'ha formalitzat.  

Es recomana fer la matrícula molt abans de la data límit per tal de tenir temps en esmenar qualsevol error o requeriment que ens comuniqui l'Oficina de les PAU. 

- Si procedeix. L'Institut La Pineda realitzarà una Junta Extraordinària per tal de fer constar en acta que l'alumnat que s'ha matriculat a les PAU, reuneix els requisits (abans descrits), o no. 

· L'alumne/a es matricula sota la seva responsabilitat, en quant que finalitzarà el curs superant el cicle. La matrícula a aquesta convocatòria no condiciona al centre tenir que aprovar a cap alumne/a per aquest tràmit.

- L'Institut La Pineda tramitarà directament a l'Oficina de les PAU la informació de l'alumnat que reuneixi els requisits, no fent necessari que els interessats lliurin el certificat d'acreditació al corresponent organisme. 


Oficina d’Accés a la Universitat

Consell Interuniversitari de Catalunya

Secretaria d’Universitats i Recerca

Departament d'Empresa i Coneixement

Via Laietana 2 | 08003 Barcelona | Tel. 935526980

coordinaciopau.sur@gencat.cat|universitatsirecerca.gencatcat | facebook.com/universitatscat | twitter.com/universitatscat


Reconeixement d'estudis a l'àmbit de l'Educació Superior 

Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior "http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19597.pdf"

- Annex 1: Crèdits ECTS amb "reconocimiento garantizado" entre titulacions relacionadas, en funció dels estudis cursats i aquells que es pretenen cursar.

 - Annex 2 "apartat b": Branques de coneixement relacionades amb cada Cicle Formatius de Grau Superior.