El batxillerat és l'etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

Es pot escollir entre tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

La modalitat de ciències i tecnologia s'adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s'utilitzen en la producció de béns i serveis.

Els alumnes que han superat el batxillerat es poden matricular d'altres matèries de modalitat si les volen afegir al seu currículum per accedir a estudis superiors.

El batxillerat es pot cursar a distància a l'Institut Obert de Catalunya (IOC). Aquesta opció té les particularitats següents:

  • es cursa en blocs semestrals;
  • només cal repetir les matèries no superades, i
  • és més flexible, facilita l'adaptació a les circumstàncies personals, familiars i laborals.

També hi ha l'opció de l'ensenyament nocturn. Per accedir-hi, cal tenir almenys 18 anys o bé tenir una edat compresa entre els 16 i els 18 anys i acreditar, per motius laborals o altres que a criteri del Consell Escolar ho justifiquin, la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn. Aquesta opció té les particularitats següents:

  • s'han de cursar les mateixes matèries que en el règim presencial diürn, llevat de l'educació física;
  • les matèries es distribueixen en tres cursos;
  • només cal repetir les matèries no superades, i
  • només es pot fer batxillerat nocturn un màxim de sis cursos acadèmics (per a aquest còmput, cal tenir en compte els cursos fets en règim diürn).

El batxillerat també es pot estudiar simultàniament amb els ensenyaments de música o dansa en centres integrats. Cal tenir en compte, però, que per accedir a aquests centres s'ha de superar una prova d'aptituds artístiques.

L'alumnat que es planteja estudiar a l'estranger es pot informar directament als centres educatius del país on vol estudiar o pot recórrer a alguna entitat especialitzada. En tot cas, sempre és recomanable adreçar-se al consolat del país on es vol anar a estudiar per tal d'assegurar-se de la validesa dels estudis i de l'equivalència que tenen en el nostre sistema educatiu.