Coneixement del servei de teleassistència

Aprendre a desenvolupar-se amb facilitat en la comunicació amb tot tipus de persones que presenten dificultats per fer-ho de la manera habitual.

Aprendre a desenvolupar-se adequadament en una situació d’emergència on calgui aplicar els primers auxilis.

Activitats per consolidar i ampliar els continguts del curs d'anglès.

MP14.- Projecte consistent en organitzar una estada per a un conjunt d' usuaris prèviament definits.
En aquest moodle hi torbareu la programació i la guia de les instruccions que heu de seguir per a la realització del Mòdul de Síntesi.