Els objectius d'aquest crèdit són:

  • Identificar la funció dels instruments i aperells sanitaris emprats en els primers auxilis.
  • Identificar els protocols d'actuació, i els signes i símptomes del pacient/client o accidentat, per poder aplicar les tècniques de primers auxilis requerides.
  • Determinar els materials i productes necessaris per poder aplicar les tècniques de primers auxilis, en funció de l'estat del pacient/client o accidentat.
  • Aplicar les tècniques de reanimació cardiopulmonar i d'immobilització i transport de ferits i malalts, en funció dels protocols de primers auxilis establerts.
  • Aplicar tècniques per al tractament de ferides, hemorràgies, cremades, hipotèrmia, lesions traumatològiques, intoxicacions, altres, a partir dels protocols establerts.
  • Determinar els materials i productes sanitaris bàsics que ha de contenir una farmaciola d'urgències i l'equip de ranimació cardiopulmonar.
  • Valorar la gravetat d'accidents a partir de dades de les constants vitals i de l'observació dels signes i símptomes.