L'assignatura Llenguatge musical NE4 està estructurada amb diferents categories:

  1. Lectures entonades, recitades i rítmiques
  2. Dictats i identificació auditiva
  3. Anàlisi, creativitat i comprensió conceptual
  4. Audició

La nota final d'avaluació es calcula tenint en compte els següents percentatges:

  • Nota de classe [50 %]
    Lectures entonades, recitades i rítmiques [40 %], dictats i identifació auditiva [30 %], anàlisi, creativitat i comprensió conceptual [20 %], audició [10 %].
  • Actitud, comportament i participació [10 %]
  • Nota d'examen [40 %]