Aquest document presenta un nou projecte proposat per a la certificació del nivell 1 dels ensenyaments COMPETIC per a persones adultes. Aquesta certificació equival al nivell bàsic de l’ACTIC, per tant en finalitzar el curs caldrà assegurar-se que l’alumne mostra tenir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació i que s’inicia en el coneixement i ús d’aquestes tecnologies.