AFOCO: qui som?

 • QUI SOM?:

AFOCO (Associació per la Formació Continuada per a persones adultes) es constitueix el 20 de juny de 2008 i regula les activitat d'acord amb la Llei 7/1997 de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423 d'1 de juliol), la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del dret d'associació ( BOE número 73 de 26 de març) juntament amb els seus Estatuts.

 • ELS NOSTRES OBJECTIUS:

L'associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i de les finalitats que es proposa. Tenim com a objectius:

 • Donar suport al CFA Sant Feliu de Guíxols, per tal de contribuir a la consecució dels seus objectius.
 • Obtenir recursos per ajudar a l'acompliment de les seves finalitats.
 • Instrumentar mecanismes de col·laboració interinstitucional que facilitin el coneixement general de la tasca del CFA, tot apropant-hi l'opinió pública.
 • Coordinar i incentivar, juntament amb el CFA, les persones interessades en col·laborar amb aquest en els seus diferents àmbits.
 • Participar en projectes internacionals de cooperació al desenvolupament.
 • Donar suport i assistència als membres de l'associació, als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en  tot allò que fa referència a l'educació, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
 • Promoure la participació dels alumnes en la gestió del centre.
 • Promoure  la representació i la participació dels alumnes en el Consell de Centre i altres òrgans col·legiats.
 • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
 • Col·laborar en els activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell de Centre en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complermentàries, exttraescolars o de serveis.
 • D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.
 • Promoure i realitzar tota mena d'activitats culturals i formatives.

 • LA JUNTA DIRECTIVA:

Els membres de la junta directiva són:

- President: Antoni Bullich Traveset

- Vicepresident: Jose Antonio González Rodríguez

- Tresorera: Roser Borràs Soms

- Secretari: Joan Ramon Gatell Calvo

 Els socis o sòcies que així ho desitgin tenen a la seva disposició els Estatus de l'associació on queden reflectits els drets i deures de tots els seus membres.

Darrera modificació: dimarts, 22 juny 2021, 16:28