Available courses

Aquest document presenta un nou projecte proposat per a la certificació del nivell 1 dels ensenyaments COMPETIC per a persones adultes. Aquesta certificació equival al nivell bàsic de l’ACTIC, per tant en finalitzar el curs caldrà assegurar-se que l’alumne mostra tenir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació i que s’inicia en el coneixement i ús d’aquestes tecnologies.


Els materials d'aquest mòdul opcional per als ensenyaments de Graduat en Educació Secundària (GES) han estat patrocinats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, dins del programa ProEduca, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que n'ha fet l'elaboració. Tots els materials es troben sota llicència Creative Commons.